Huurvoorwaarden

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij Villa Enfin (VE).
2. Onder huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst met VE aangaat. Tevens worden onder huurder begrepen zij ten behoeve van wie of namens wie de huurder de huurovereenkomst met VE aangaat.

2. Reservering en betaling.

1. De huurovereenkomst komt tot stand zodra het boekingsformulier (via internet) door VE is ontvangen (dan wel de boeking telefonisch is verricht) en de boeking door VE schriftelijk of per e-mail is bevestigd.
2. Een bevestigde boeking is definitief en kan niet worden herroepen. De Wet Koop op afstand, in het bijzonder de daarin gegeven bedenktermijn van 14 werkdagen, geldt niet voor reizen afgesloten via internet. In deze wet wordt een uitzondering gemaakt voor de toeristische sector wegens het specifieke karakter van de geleverde diensten, in aansluiting op de Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens in een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies.
3. Reserveringen lopen van zaterdag tot zaterdag, tenzij anders overeengekomen.
4. Uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de bevestiging dient door VE van de huurder een aanbetaling van 35% van de volledige huurprijs te zijn ontvangen, tenzij VE en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen.
5. De overige 65 % van de te betalen huurprijs dient uiterlijk 8 weken voor het verblijf op de bankrekening van VE te zijn voldaan, tenzij VE en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen.
6. Bij boeking op een termijn van (minder dan) 8 weken voor verblijf dient de gehele huurprijs ineens (per telefonische overboeking) te worden betaald.
7. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen geraakt de huurder automatisch in verzuim. VE zendt dan een aanmaning per e-mail. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van VE wordt de overeenkomst geacht geannuleerd te zijn in welk geval VE gerechtigd is annuleringskosten als omschreven in artikel 5 van deze voorwaarden in rekening te brengen.
8. Na volledige betaling van de huursom, krijgt de huurder ongeveer 4 weken voor het begin van de huurperiode, verdere informatie over de woning, sleutels etc.

3. Wijziging door huurder

1.Indien de huurder de gesloten huurovereenkomst wil wijzigen, behoeft zulks uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VE. In geen geval is wijziging mogelijk vanaf en binnen de termijn van 4 weken voor aankomst.
2. Indien de huurder de boeking wijzigt binnen 4 weken voor aankomst zijn de annuleringsbepalingen van artikel 5 van toepassing.

4. Wijziging door VE

1. VE heeft het recht de overeenkomst te wijzigen, wegens gewichtige omstandigheden, waaronder worden verstaan omstandigheden die maken dat nakoming van VE in redelijkheid niet kan worden gevergd (b.v. de verkoop van het gehuurde huis of omdat een onvoorziene gebeurtenis het huis onverhuurbaar maakt) alsmede de overeenkomst te wijzigen wegens overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar. Aansprakelijkheid voor eventuele schade wordt door VE niet aanvaard.

5. Annuleren

1. Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren, worden annuleringskosten in rekening gebracht.
2. VE is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de huurder in verzuim is en/ of anderszins in de gevallen die omschreven zijn in deze algemene voorwaarden.
3. Bij annulering vóór de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder een bedrag van 35% van de totale huursom verschuldigd.
4. Bij annulering binnen de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder de volledige huursom verschuldigd.
5. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige huursom verschuldigd.

6. Bijkomende kosten

1. Bij de huur zijn, tenzij anders vermeld, inbegrepen de kosten van water en elektriciteit.
2. Bij de huur is niet inbegrepen de huur van bedlinnen en handdoeken. (€15,– per persoon, kinderen 0-4 jaar gratis).
3. De kosten van eindschoonmaak (€70,–), zie ook punt 9.

7. Aankomst en vertrek

1. De aankomsttijd vangt aan op zaterdag, na 15.00 uur. De geldende vertrektijd is zaterdag vóór 11.00 uur, tenzij anders is overeengekomen.

8. Aantal personen

1. Het overeengekomen maximum aantal personen, mag niet worden overschreden, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen met VE, in welk geval VE gerechtigd is meerkosten in rekening te brengen. Indien zonder toestemming van VE meer mensen overnachten dan overeengekomen is, geraakt de huurder automatisch in verzuim terzake zijn verplichtingen uit overeenkomst en is hij schadeplichtig.
2. VE en huurder komen overeen de door VE als gevolg van overtreding van de onder lid 1 dezes gestelde verboden geleden schade bij voorbaat te bepalen op €150,– per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane personen overschrijdt. Deze bepaling geldt als een boetebeding en geldt onverminderd het recht van VE alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen.

9. Eindschoonmaak

1. De eindschoonmaak wordt door VE verplicht gesteld tegen de extra kosten die vermeld staan. Ook in het geval, waarbij de huurder een bedrag voor de eindschoonmaak betaalt, dient de huurder bij vertrek de woning netjes en de keuken opgeruimd en schoon achter te laten, bij gebreke waarvan de eigenaar of beheerder gerechtigd is een deel van de borgsom als extra schoonmaakkosten in te houden.

10. Borgsom

1. Aan VE dient, gelijktijdig met de betaling van de aanbetaling, een waarborgsom betaald te worden (€300,–), dit zal na de huurperiode worden terugbetaald (teruggestort) onder eventuele aftrek van bijkomende kosten of door de huurder veroorzaakte schade (bijv. eindschoonmaak, kosten voor breuk, beschadiging).
2. Indien de huurder niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling van de waarborgsom is de eigenaar gerechtigd huurder de toegang tot het gehuurde te weigeren tot het moment waarop de waarborgsom wordt voldaan.

11. Zwembaden

1. De gemeenschappelijke zwembaden zijn in de regel van eind april tot eind september te gebruiken. Uitzonderingen zijn mogelijk in welk kader VE geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade daardoor geleden.
2. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken.

12. Huisdieren

1. In VE is het slechts beperkt mogelijk en in alle gevallen slechts op speciale aanvraag toegestaan huisdieren mee te nemen.

13. Overige

1. Het is niet toegestaan in de vakantiewoningen te roken.
2. De huurder wordt geacht het huisvuil, flessen, papier etc. zelf af te voeren en de barbecue schoon te maken.
3. Huurder(s) die zodanige hinder of last oplevert/ opleveren of kan/ kunnen opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in de vakantiewoning daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan/kunnen door VE van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van VE in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder(s), indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem/hen kunnen worden toegerekend.

14. Aansprakelijkheid

1. VE zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht moeten nemen.
2. VE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, letsel of ongemakken voor/van de huurder als gevolg van en/of samenhangend met zijn verblijf in de woning. Indien er sprake is van opzet of grove schuld door/van VE, aanvaardt VE alleen aansprakelijkheid voor zover de verzekering van VE dekking biedt en schadevergoeding uitkeert.
3. Indien om welke reden dan ook VE schadeplichtig is, beperkt de hoogte van de als dan te betalen schadevergoeding zich tot de hoogte van de huursom.
4. VE aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor: a) foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven; b) kennelijke fouten of vergissingen op deze website of andere kennisgevingen.
5. VE is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van afwijkingen in het gehuurde dan wel ongemakken ter plaatse, behalve indien deze afwijkingen dan wel ongemakken zodanig zijn dat het de essentialia van de huurovereenkomst betreffen, in welk geval de schade beperkt is en in welk geval de schade beperkt is tot de directe schade. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van VE is voorts steeds beperkt tot de hoogte van de huursom.
6. VE is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.
7. VE kan de werking van Wifi, internetverbinding niet garanderen ook al is aangegeven dat het aanwezig is bij de villa. Het (tijdelijk) niet aanwezig zijn danwel niet functioneren van een internetverbinding/WIFI kan VE niet worden aangerekend.
8. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies/schade aan het gehuurde en de bijbehorende inventaris, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in de woning of het bijbehorende terrein bevinden. Schade aan een woning wordt toegerekend aan de huurder, tenzij deze het tegendeel kan bewijzen. VE bedingt, dat de huurder gehouden is alle schade aan de woning tijdens zijn verblijf ontstaan aan VE ‘de eigenaar’ te vergoeden. Het is voor de huurder van belang een AVP (Aansprakelijkheid Verzekering Particulieren) te hebben, waarbij VE ervan uitgaat dat de huurder die heeft. Hetzelfde geldt voor schade ontstaan bij en te betalen aan derden. De huurder wordt erop gewezen dat schade aan de vakantiewoning, tijdens het verblijf ontstaan, aan de huurder wordt toegerekend, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

15. Rente en incassokosten

1.De huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens VE heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van €50,–

16. Klachten

1. Klachten tijdens het verblijf dienen uiterlijk binnen 24 uur per email of telefonisch bij VE te worden ingediend, zodat VE passende maatregelen kan nemen. Als de klacht niet bevredigend wordt beantwoord, dient de huurder uiterlijk binnen 4 weken na vertrek uit de accommodatie de klacht per email bij VE in te dienen onder vermelding van alle ter zake doende gegevens.
2. Indien de huurder zich niet houdt aan de termijn en die zijn gesteld in lid 1 van dit artikel, verkiest hij zijn recht op schadevergoeding, een en ander voor zover reeds enig recht op schadevergoeding bestaat.

17. Rechtskeuze

1. Op alle geschillen met VE is Nederlands recht van toepassing.